mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KRAJOWYM CENTRUM EDUKACJI ROLNICZEJ W BRWINOWIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” -, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie jest Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99, 05-840, Brwinów.
E-mail: kcer@kcer.pl;
Tel.: 22 729 59 05, 22 729 73 02
Tel. Kom.: 727 517 617
Faks 22 729 73 55

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie panem Filipem Bochniakiem.
E-mail: iodo@kcer.pl;

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
2) realizacji umów;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 12.07.2018
Dokument oglądany razy: 725
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 12.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl